top of page

מתנד תדר נמוך

מתנד תדר נמוך הינו מודול אשר מפיקים גלי קול בתדרים נמוכים מאוד,לרוב מדובר על טווחי התדרים מתחת לתחום השמע ומטה,אוסילטורים רבים מתפקדים כמתנדים בתדר נמוך,חלקם ע"י לחיצה על מתג הפעלה וחלק משוחררים לחלוטין.
במתנדים בתדר נמוך יש אפשרויות של גלי קול שונים,יציאות של גלי הקול בפאזות שונות.כניסת סינק המאפשר סינכרון המעטפת בצורה שתחזור על עצמה לפי סיגנל סינכרון ועוד אפשרויות מרובות.מתנדים בתדר נמוך נועדו לאפנן מודולים אחרים במערכת כגון הויסיאיי להשגת אפקט ויברטו על מקור הקול.שליחת המעטפת לפילטר לקבלת אפקט פתיחה וסגירה של נקודת החיתוך של הפילטר,מתנדים בתדר נמוך הם לרוב סיגנלים מחזוריים אבל חלקם ניתנים לאפנון בצורה שתבטל את המחזוריות של הסיגנל או הפיכת הפאזה של המתנד.

bottom of page